„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu: „Realizację dostaw bezpośrednich do konsumentów z zachowaniem wysokiej jakości produktów grupy operacyjnej Folwark Pomorski” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowane wyniki operacji: wprowadzenie do oferty 8 różnych produktów i dotarcie do grupy 70 konsumentów.

Celem projektu jest realizacja koncepcji „od pola do stołu” i dotarcie jak najkrótszą drogą do jak największej ilości lokalnych konsumentów, z zagwarantowaniem wysokiej jakości produktów.
Planowane wyniki operacji: wprowadzenie do oferty 8 różnych produktów i dotarcie do grupy 70 konsumentów.
W skład grupy operacyjnej Folwark Pomorski wchodzą: Anna Bartosiewicz, Jim Bartosiewicz, Grzegorz Bartosiewicz, Małgorzata Bartosiewicz, Janusz Gawdzik oraz Eko Elita Sp. z o.o.

Tytuł operacji – Realizacja dostaw bezpośrednich do konsumentów z zachowaniem wysokiej jakości produktów grupy operacyjnej Folwark Pomorski.

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację podmiotu operacji – łańcuch dostaw, marketing i konsumpcja

Okres realizacji operacji – 4.01.2022 – 28.02.2023r.

Źródła finansowania operacji – pożyczki, środki własne

Całkowity budżet operacji – 328 869, 58 zł

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3) – Słupski

Krótkie podsumowanie operacji: Celem projektu jest realizacja koncepcji „od pola do stołu” i dotarcie jak najkrótszą drogą do jak największej ilości lokalnych konsumnetów, z zagwarantowaniem wysokiej jakości produktów. Aby zrealizować cel grupa operacyjna zakupiła niezbędne środki transportu do przewożenia gotowych produktów, transportu przyczepy z bydłem oraz przewożenia ćwierćtusz wołowych, chłodnię oraz urządzenia do rozbioru i przerobu ćwierćtusz wołowych. Dzięki zakupionym sprzętom i środkom transportu grupa operacyjna wprowadziła na rynek 8 produktów, oferowanych obecnie konsumentom.

The aim of the project is to implement the „from field to table” concept and to reach as many local consumers as possible by the shortest possible route, while guaranteeing high quality products. In order to achieve the goal, the operating group has to purchase the necessary means of transport for transporting products, transporting a trailer with cattle and transporting beef quarters, a cold store and equipment for cutting and processing of beef quarters. With purchased equipment and means of transport, the operating group has launched 8 products, now offered to consumers.

Główne korzyści z zastosowania przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata: Konsument ma dostęp do certyfikowanych ekologicznych produktów wysokiej jakości, ze względu na kontrolę każdego etapu ich produkcji. Rolnictwo ekologiczne jest przyjazne dla środowiska i wolne od agrochemikaliów. Zwierzęta utrzymywane w systemie ekologicznym przez większą część roku są wypasane, karmione paszą zebraną w gospodarstwie i nigdy nie trzyma się ich na uwięzi lub w boksach. Przekłada się to na wysoką jakość mięsa wołowego, czego brakuje na lokalnych rynkach. Rynek warzyw ekologicznych w województwie pomorskim jest słabo rozwinięty. Dzięki zakupionym środkom transportu w operacji możemy je dostarczać zainteresowanym konsumentom. Konsument może zobaczyć skąd pochodzi żywność i jak została wyprodukowana.

The consumer received high quality certified organic products, due to the control of every stage of their production. Organic farming is environmentally friendly and free of agrochemicals. Animals kept in the organic system are grazed for most of the year, fed with fodder harvested on the farm, and are never tethered or kept in stalls. This translates into high quality beef, which is lacking on local markets. The market for organic vegetables in Pomeranian Voivodeship is underdeveloped. With purchased means of transport we can deliver organic vegetables to interested consumers. The consumer will be able to see where the food comes from and how it was produced.